Wycena
nieruchomości

Dokumenty

Dokumenty potrzebne Rzeczoznawcy Majątkowemu do wyceny nieruchomości

Wymienione poniżej dokumenty bądź protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości. Na podstawie ich badania następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości.

Zakres dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości należy każdorazowa ustalić z rzeczoznawcą majątkowym.


WYCENA MIESZKAŃ – NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH

Dokumenty wykorzystywane do wyceny nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału lokalu (dla spółdzielczych własnościowych praw)
 • plan lokalu
 • inne dokumenty dotyczące nieruchomości


WYCENA DOMÓW – NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH (DOMY, MAGAZYNY, BIURA)
Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 • mapa zasadnicza
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile plan został sporządzony
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
 • decyzja o pozwoleniu na budowę
 • dokumentacja techniczna budynku
 • inne dokumenty dotyczące nieruchomości


WYCENA DZIAŁEK – NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH
Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • mapa zasadnicza
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile został sporządzony
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
 • decyzja o pozwoleniu na budowę jeśli została wydana


WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH (BIURA, MAGAZYNY, ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE)
W przypadku wyceny nieruchomości komercyjnych zalecane jest indywidualne ustalenie z rzeczoznawcą majątkowym listy dokumentów na potrzeby oszacowania wartości.

W przypadku wycen nieruchomości w podejściu dochodowym niezbędny może być wgląd rzeczoznawcy do zawartych umów najmu i dokumentacji finansowej dotyczącej nieruchomości.

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów przed zleceniem wyceny nieruchomości znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania operatu szacunkowego. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość uzyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania ustalany jest za każdym razem indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju nieruchomości, czasu na wykonanie oraz niezbędnych nakładów.

Szybki kontakt +48 530 045 009 biuro@manez.pl szczegóły
Copyright © Manez 2014
realizacja: virtualmedia