Zarządzanie
nieruchomościami

Wspólnoty mieszkaniowe

Czasy zarządcy nieruchomości obłożonego papierami i zamkniętego w biurze wraz z księgową, odchodzą w zapomnienie. Obecnie wychodzimy na przeciw naszym klientom. Dzięki wdrożeniu innowacyjnego systemu zarządzania, możemy zaproponować nie tylko zupełnie inny komfort współpracy ale też narzędzia ułatwiające rozwiązywanie wszelkich problemów i lepszą niż kiedykolwiek komunikację.

Każdy ze współwłaścicieli nieruchomości zarządzanych przez Naszą firmę otrzymuje swoje konto w STREFIE KLIENTA, dzięki któremu może być 24 godziny na dobę ze swoimi rozrachunkami przez internet. Dodatkowo udostępniamy tam wszystkie wystawione dla Państwa dokumenty (materiały informacyjne, regulamin, sprawozdania, podjęte uchwały).

Możemy również uruchomić zamknięte forum dyskusyjne dla Państwa Wspólnoty, gdzie znacznie łatwiej będzie można nawiązać komunikację z lokatorami, co skróci czas reakcji na wszelkie problemy i propozycje.

Wejście do systemu znajduje się w  >>>strefie klienta<<<

W ramach usługi zarządzania nieruchomościami dla wspólnot mieszkaniowych firma MANEZ świadczy usługi w zakresie:

OBSŁUGA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 • Zakładanie wspólnot mieszkaniowych:
  – wystąpienie o nadanie numeru NIP,
  – zakładanie kont bankowych,
  – uzyskanie numeru statystycznego REGON,
  – pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego.
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości,
 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości,
 • Prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali,
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i nad innymi zobowiązaniami części wspólnych nieruchomości,
 • Przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie ustawowych i dodatkowych zebrań właścicieli nieruchomości,
 • Utrzymywanie ciągłości ubezpieczeń związanych z częścią wspólną nieruchomości,
 • Reprezentacja wspólnoty przed organami administracji samorządowej,
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali,
 • Sprawozdania na temat kondycji finansowej i spraw w bieżących.

OBSŁUGA TECHNICZNA I EKSPLOATACYJNA NIERUCHOMOŚCI

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości ,
 • Przechowywanie dokumentacji nieruchomości,
 • Zlecanie i nadzór nad :
  – kontrolami technicznymi,
  – okresowymi przeglądami nieruchomości,
  – przeglądami urządzeń technicznych nieruchomości,
  – usuwaniem awarii i ich skutków,
  – utrzymaniem porządku i czystości części wspólnej,
  – pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
  – nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem  nieruchomości.
 • Zbieranie i weryfikacja ofert dotyczących umów o dostawy i roboty na rzecz nieruchomości w tym termomodernizacje,
 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • Reprezentacja nieruchomości  pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • Remonty – przygotowania, pozwolenia.

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów,
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów,
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty,
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności dla nieruchomości,
 • Windykacja przedsądowa i sądowa,
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu:
  – kosztów  utrzymania nieruchomości,
  – kosztów zużytych mediów,
  – funduszu remontowego.
 • Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,
 • Wydawanie zaświadczeń właścicielom i użytkownikom lokali,
 • Przygotowywanie i realizacja przelewów,
 • Rozliczenia poprzez rachunek bankowy,
 • Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości i przychodach,
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (CIT-2, CIT-8, CIT-8/0 PIT-4R, PIT-11)

DORADZTWO

 • Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości,
 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty, usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości,
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty, usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • Porady prawne związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • Egzekwowanie gwarancji i rękojmi na części wspólnej nieruchomości.

PRZEJMOWANIE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 • Uzgodnienia z zarządcą zdającym nieruchomość:
  – terminu przejęcia nieruchomości,
  – terminu przejęcia dokumentacji technicznej,
  – terminu przejęcia dokumentacji finansowo- administracyjnej,
  – uzgodnienie treści protokołu zdawczo – odbiorczego.
 • Przejęcie:
  – Książki Obiektu Budowlanego i weryfikacja wpisów,
  – protokółów przeglądów okresowych, badań, ekspertyz,
  – dokumentacji nieruchomości,
  – dokumentacji technicznej, sprawdzenie jej kompletności,
  – dokumentacji księgowej,
  – umów dotyczących konserwacji,
  – polis ubezpieczeniowych budynku,
  – umów zawartych z dostawcami mediów i innych usług,
  – zestawienia obrotów i sald,
  sprawozdania finansowego,
  – kluczy od pomieszczeń wspólnych nieruchomości,
  – protokołu zawierającego wskazania liczników mediów na dzień przejęcia nieruchomości,
  – bieżących spraw.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

 • właściwego Urzędu Skarbowego,
 • Głównego Urzędu Statystycznego,
 • dostawców mediów,
 • dostawców usług i firm współpracujących,
 • właścicieli lokali.
Szybki kontakt +48 530 045 009 biuro@manez.pl szczegóły
Copyright © Manez 2014
realizacja: virtualmedia